Welcome to คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

No front page content has been created yet.

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam

  วันที่ 21- 22 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง 211 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ได้เชิญวิทยากร คือ นางสาวปวริศา กิจประสพ และนางสาวปวีณา เมธีวรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ Conversation skill สำนวนที่พบบ่อย ประเภทคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างข้อสอบการสนทนา และ Vocabulary skill คำศัพท์ที่ควรทราบ รวมถึงการเดาคำศัพท์จากบริบท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (การสอบ Exit Exam)  ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวน 66 คน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบดังกล่าวก่อนจบการศึกษา ข้อมูล/ภาพ: ไพรินทร์ คงสมร เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล
 • สาขาวิทย์อาหาร คณะวิทย์จัดอบรมการผลิตน้ำบริโภคอย่างปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

  เมื่อวันที่  29 -  30 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตน้ำบริโภคอย่างปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบการของมหาวิทยาลัย ที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาที่สนใจ โดยการอบรมนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิท ภายใต้ตรา พะยอม ที่เป็นดอกไม้ประจำสถาบัน นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของน้ำดื่ม พะยอม  และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิท ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ ของคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ข้อมูล/รูปภาพ :ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์  
 • สำนักงานคณบดีคณะวิทย์ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ  ประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ  กรรมการและ ดร.ชนธี ชำนาญกิจ  กรรมการและเลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินมี รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้การตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล/ภาพ : กฤติภูมิ แวงภูลา
 • วิศวกรรมเกษตรจัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว

  เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา  กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว”  โดยมี ดร.พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร  และมีคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.คมกฤช กิตติพร, ดร.กรรณพต แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ, อ.ภานุมาศ บุญผดุง และอ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในปฏิบัติการกลุ่ม เรื่องการทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ และการทดสอบสมบัติกายภาพวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทางกลุ่มวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา และส่งตัวแทนจากสวนกล้วยไม้ต่างๆในกลุ่มเข้าร่วมการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้สกุลต่างๆ และการพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในปีถัดไป ข้อมูล อ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์ ภาพ:www.facebook.com/sci.rmutto
 • สาขาวิทย์อาหาร ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์ ประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล กรรมการและ ดร.รัตติกาล เสนน้อย กรรมการและเลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินมี ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ เข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้การตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาการบริหารงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลการดำเนินงาน ระดับดี  รูปภาพทั้งหมด ภาพ/เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ แวงภูลา งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • บริษัท บลูแทส จำกัด รับสมัครพนักงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) หลายอัตรา

  บริษัท บลูแกส จำกัด เปิดดำเนินการเกียวกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซ LPG เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1. ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง 2. ฝ่ายขายด้านเทคนิค,งาน Project เป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 08.30 พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา        จำนวน 1 ฉบับ 3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.เปิดบัญชีกรุงไทย (ได้ทุกสาขา) พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี     จำนวน 1 ฉบับ