สำหรับบุคลากร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

ข้อควรรู้ทั่วไป

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศของคณะ

     หน่วยงานให้บริการ

» ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี) 

» ระบบทะเบียนออนไลน์

» ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

  » สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              (โทร 8104)

»  ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท) 

» ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

» ดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์ม   » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี        
     สารสนเทศ (โทร 8313)
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา » ฐานข้อมูลออนไลน์
 
» ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   » สำนักงานประกันคุณภาพ (โทร 8521)

» จรรยาบรรบุคลากร

» บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

» คลังข้อมูล มคอ.   » สถาบันวิจัยและพัฒนา (โทร 8509)

» คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

» โปรแกรมภาษาอังกฤษ SPEEXX » แบบประเมินตนเองของอาจารย์   » สำนักงานอธิการบดี (โทร 8924-7)
» แผนปฏิบัติราชการ 2560

» ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

» แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร   » กองคลัง (โทร 8208)
» แผนยุทธศาสตร์คณะ 2560-2565 » ฐานข้อมูลวิจัย มทร.ตะวันออก

» ระบบ DocuShare

  » กองกลาง (โทร 8414)
» แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย » อีเมล์สำหรับบุคลากร » ข้อมูลประกันคุณภาพคณะ

  » กองบริหารงานบุคคล (โทร 8425)

» ปฏิทินการดำเนินโครงการ » ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

» ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่

  » กองนโยบายและแผน (โทร 8410)
» แผนดำเนินโครงการ  

» การจัดการความรู้ของคณะ

  » กองพัฒนานักศึกษา (โทร 1005)

งานบริการวิชาการ

  » ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน  
» แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)      
» แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2562      
» แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)      
» แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562