แบบประเมินอาจารย์ประจำ และอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ เกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร การดำเนินงานของสาขาวิชา/คณะ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย 3 คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำ (สำหรับอาจารย์ประจำ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2.แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำ
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 2) การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยประเมินตนเองตามหัวข้อการประเมิน

2.1 การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์


 


2.2 การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์


 

ส่วนที่ 3.แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2) กระบวนการบริหารหลักสูตร 3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยประเมินตนเองตามหัวข้อการประเมิน โปรดประเมินตนเองตามหัวข้อการประเมิน

3.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์


 


3.2 กระบวนการบริหารหลักสูตร


 


3.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้