แบบประเมินการบริหารงานคณะกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
 
1 Start 2 Complete
  1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ เชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากร และการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
  2.  ผู้รับการประเมิน คือ ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ผู้ประเมิน คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา
  4. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้กรอกแบบประเมิน
    ตอนที่ 2 แบบประเมินผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หน่วยงาน/สาขาวิชา ของท่าน เช่น ท่านเป็น "อาจารย์" ประจำสาขาวิชา ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น คือ "หัวหน้าสาขาวิชา"  ถ้าท่านเป็น รองคณบดี ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น คือ คณบดี
    ตอนที่ 3 แบบประเมินคณะผู้บริหาร ตำแหน่งอื่น ที่ท่านต้องการประเมิน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบประเมิน
ตอนที่ 2. แบบประเมินผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หน่วยงาน/สาขาวิชา ของท่าน
คำจำกัดความ "ผู้บัญชาขั้นต้น" ถ้าท่านเป็น นักศึกษา,บุคลากรสายวิชาการ (ไม่ครองตำแหน่งผู้บริหารในคณะ),บุคลากรสายสนับสนุน (ไม่ครองตำแหน่งผู้บริหารในคณะ) ผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้าหน่วยงานท่าน ถ้าท่านเป็น หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าศูนย์ ผู้บังคับบัญชา คือ คณบดี ถ้าท่านเป็น หัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้บังคับบัญชา คือ คณบดี ถ้าท่านเป็น รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ผู้บังคับบัญชา คือ คณบดี
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 3 ประเมินผู้บริหาร (เพิ่มเติม)
ตอนที่ 3.1 แบบประเมินหัวหน้าสำนักงานคณบดี
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ตอนที่ 3.1 แบบประเมินหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าศูนย์
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ตอนที่ 3.1 แบบประเมินรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ตอนที่ 3.1 แบบประเมินคณบดี
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)